Neste kamper

Hovedsponsor

Sponsorer

 

 

 

Tabellen

Home Klubben Klubben Årsmøte i LFK - Saksliste

Årsmøte i LFK - Saksliste

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillesand Fotballklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 09.01.18.

Årsmøtet avholdes den 15.02.18 og 19.00 på Lillesand Ungdomsskole, Møglestumoen 10.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger]

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 10.1: Inntekter for klubben.
- Grasrot

- Sponsorer

- Dugnad

Sak 10.2: Sammenslåing – LFK og LIL

- Skal styret i LFK arbeide videre for sammenslåing

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
- Styre får mandat til å ferdigstille og godkjenne budsjett for 2018, ved første styremøte.

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 Styreleder

15.2 Nestleder

15.3 Øvrige styremedlemmer

15.4 Varamedlemmer

[15.5] [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker undrer endres tilsvarende]

15.5 To revisorer

15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7 Leder av valgkomiteen

15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9 Varamedlem til valgkomiteen

 

 

 

Med vennlig hilsen

styret i Lillesand Fotballklubb